معرفی نیکاگل

معرفی نیکاگل
گلسرای نیکاگل در سال 1392 هجری شمسی آغاز به فعالیت نموده است. در آغاز کار گلسرای نیکاگل با 500 متر مربع تحت پوشش گلخانه های چوب بست و سنتی به پرورش گل پرداخت. امروز به لطف خداوند 10000 متر مربع فضای گلخانه ای مدرن و 5000 متر مربع فضای باز زیر کشت داریم و تنوع گل های کاشت شده را توانسته ایم افزایش دهیم.

گلسرای نیکاگل در سال 1366 هجری شمسی آغاز به فعالیت نموده است. در آغاز کار گلسرای نیکاگل با 500 متر مربع تخت پوشش گلخانه های چوب بست و سنتی به پرورش گل پرداخت. امروز به لطف خداوند 18000 متر مربع فضای گلخانه ای مدرن و 10000 متر مربع فضای باز زیر کشت داریم و تنوع گل های کاشت شده را توانسته ایم افزایش دهیم.