موارد یافت شده برای تگ: #or variegated croton; syn. Croton variegatum L.)